Databázový systém na zber údajov

V roku 1998 sme začali spoluprácu so Štatistickým úradom SR (ďalej len ŠÚ SR). ŠÚ SR je štátna inštitúcia, ktorá vznikla v roku 1996 (po rozdelení Československa). Väčšinu systémov a procesov prevzala z federálneho Štatistického úradu. Ale nie všetko, čo sa robilo na celorepublikovej úrovni za predošlého štátu, bolo vhodné bez úpravy preniesť aj na nový štát.

- Prečo
- Čo dostanete
- Ako

Prečo používať systém na zber údajov?

- Máte podozrenie, že Vaši anketári pri svojej práci podvádzajú?

- Máte dojem, že návratnosť formulárov je príliš nízka?

- Vaše formuláre nemajú jednotnú štruktúru a vzhľad a sú pre respondentov neprehľadné a mätúce?

- Strácajú Vaši zamestnanci čas pri ukladaní a triedení získaných údajov?

- Neviete zistiť v akom stave sa aktuálne nachádzajú jednotlivé zisťovania?

- Vaši respondenti robia chyby, pretože sa nemajú koho opýtať, ako správne vyplniť formuláre?
Aký bude Váš systém na zber údajov?

Systém zabezpečí vyššiu dostupnosť vypĺňania. Dáva možnosť ponúknuť respondentovi benefit v podobe prehľadu jeho vlastných dát prípadne dát v jeho segmente.

Prehľad o vykonanej práci, reprezentatívnejšie výstupy pre zákazníka, štatistika o priebehu zberu.

Systém prináša jednotnú formu formulárov. Rovnaká je tlačená (fyzická) aj elektronická podoba formulárov.

Vyššiu kvalitu zozbieraných údajov odchytením hrubých chýb už pri zadávaní údajov v elektronickej podobe (už pri prevádzaní údajov do elektronickej podoby).

Respondent má možnosť komunikovať prostredníctvom portálu priamo so spracovateľom dát.

Ako to funguje
Systém nasadíme u Vás a tiež zaškolíme užívateľov. Nasadzovanie systému nespôsobí výpadok vašej rutinnej práce. Potrebné doterajšie údaje z Vášho systému prenesieme do nového systému rýchlo a bezpečne.